Je očkovanie ochranou pred Delta variantom?

Skôr nie, zistil Úrad verejného zdravotníctva v Anglicku v najnovšej štúdii

14. 07. 2021 Veda Covid-19 Korona  Andrej Maťko
Je očkovanie ochranou pred Delta variantom?

Čo bolo predmetom štúdie?

Štúdia Úradu verejného zdravotníctva v Anglicku, publikovaná 25 júna 2021, mala za cieľ informovať verejnosť o špecifikách Delta variantu.

Jeden z cieľov výskumu bol zameraný na to, do akej miery je vakcinácia voči Delte účinná.

Testované vzorky, s ktorými vedci pracovali, pochádzali od ľudí s pozitívnou cestovateľskou anamnézou a od ľudí vyskytujúcich sa v ohniskách nákazy. Taktiež boli do štúdie zahrnutí aj ľudia, ktorí boli v blízkom kontakte s nakazenými alebo pochádzali z jednej domácnosti.

Aké výsledky výskum priniesol?

Štúdia monitorovala počet prípadov úmrtí spojených s každým doposiaľ zaznamenaným variantom ochorenia COVID-19 a variantom, ktorý je predmetom štúdie - Delta. Do úvahy sa brali dve vzorky ľudí: jedna starších ako 50 rokov a jedna mladších ako 50 rokov. Zo všetkých úmrtí tvorila skupina starších ako 50 rokov najväčší podiel - 93 %, pričom úmrtia v skupine do 50 rokov bola veľmi nízka s podielom iba - 7%.

Najväčšiu úmrtnosť v skupine starších ľudí preukazuje skupina zaočkovaných – 62 % (68 ľudí). Na neočkovaných pripadá len 35 % úmrtí (38 ľudí). Pri skupine do 50 ročných je to pri veľmi malých počtoch nasledovne: 25 % zaočkovaných (2 ľudia) a 75 % nezaočkovaných (6 ľudia).

Pri počtoch ľudí ktorí boli na pohotovostnej starostlivosti je to presne opačne. Skupina nad 50 rokov tvorila - 90 % všetkých ľudí a skupina pod 50 ročných - 10 %.

V skupine pod 50 rokov tvorili pri pohotovostnej starostlivosti zaočkovaní 24 % (19.693 ľudí), nezaočkovaní 64 % (52.846 ľudí). V skupine nad 50 rokov tvorili zaočkovaní - 78 % (7.499 ľudí) a nezaočkovaní len - 10 % (976 ľudí) .

Z toho vychádza že:

  • riziko ochorieť variantom Delta je u neočkovaných ľudí pod 50 rokov vyššie ako u očkovaných
  • riziko zomrieť na variant Delta je u ľudí pod 50 rokov veľmi nízke, pričom väčšinu úmrtí tvoria neočkovaní
  • riziko ochorieť variantom Delta je u očkovaných ľudí starších 50 rokov vyššie ako u neočkovaných
  • riziko zomrieť na variant Delta je u očkovaných ľudí nad 50 rokov vyššie ako u neočkovaných

Viď tabuľka 4 nižšie:

Tabuľka 4. Účasť na pohotovostnej starostlivosti a úmrtia podľa stavu očkovania medzi prípadmi potvrdenými Delta (sekvenovanie a genotypizácia) vrátane všetkých potvrdených prípadov Delta v Anglicku, od 1.februára 2021 do 21. júna 2021.
  veková skupina celkom prípady s dátumom vzorky za posledných 28 dní neprepojené <21 dní po podaní 1. dávky >21 dní po podaní 1. dávky prijaté 2 dávky spolu očkovaní spolu očkovaní v % neočkovaný neočkovaný v %
Delta prípady všetky prípady 92 029 79 336 11 015 6 242 13 715 7 235 27 192 30% 53 882 59%
<50 82 458 71 311 9 892 6 154 9 850 3 689 19 693 24% 52 846 64%
>50 9 571 8 025 1 123 88 3 865 3 546 7 499 78% 976 10%
Úmrtia do 28 dní od dátumu pozitívnej vzorky všetky prípady 117 nedostupné 3 1 19 50 70 60% 44 38%
<50 8 nedostupné 0 0 2 0 2 25% 6 75%
>50 109 nedostupné 3 1 17 50 68 62% 38 35%

 

Dokáže očkovanie ochrániť pred opätovným sa nakazením Deltou ľudí ktorí predtým prekonali chorobu alebo boli pozitívne testovaní?

Štúdia SIREN sleduje skupinu zdravotníckych pracovníkov z Národnej zdravotníckej služby. Zahŕňa 135 pracovísk a 44.546 účastníkov z Veľkej Británie a 35.704 ľudí v Anglicku, ktorí sú každé 2 týždne aktívne sledovaní PCR testami na ochorenie COVID-19.

Táto skupina mala pri nábore vysokú pozitivitu ochorenia (30% pred druhou vlnou) a teraz vykazuje veľké percento zaočkovanosti (95%).

Výskyt nových infekcií a potenciálnych opätovných infekcií sa monitoruje a dá sa očakávať, že stúpne, ak bude nový variant veľmi rozšírený a bude schopný uniknúť imunite prevažne odvodenej z vakcíny.

Frekvencia PCR pozitivity testov v skupine SIREN sa celkovo zvýšila v júni po veľmi nízkych úrovniach od marca do mája, ale zostáva nízka.

Z 35 účastníkov, ktorí mali pozitívny PCR test sa vyskytlo celkovo 28 ľudí (80%), ktorí boli 14 alebo viac dní po podaní druhej dávky vakcíny.

 

Reinfekcie zostávajú u jedincov ktorí prešli chorobou, to jest predtým buď s pozitívnym PCR testom alebo so séropozitívným výsledkom testu, vo veľmi nízkom počte.

Za to došlo po prvej očkovacej dávke k 14% zníženiu účinkov vakcíny voči Delte. A po druhej očkovacej dávke to bolo 10% zníženie.

Predmetom skúmania tiež bolo v akom percentuálnom pomere ochránilo očkovanie jednotlivcov nakazených Deltou pred hospitalizáciou. Na margo toho štúdia uvádza: ,,Účinnosť vakcíny, ktorá sľubuje ochranu pred ťažším priebehom ochorenia bola vyhodnotená na základe údajov o hospitalizácii prostredníctvom urgentnej starostlivosti medzi symptomaticky potvrdenými prípadmi. Z údajov vyplýva, že miera hospitalizovaných pacientov po prvej aj druhej dávke vakcíny je dokonca pri Delta variante vyššia, než pri type počiatočného Alfa vírusu.“

Záver štúdie ďalej informuje: ,,Tento variant má mutácie, ktoré mu umožňujú vyhnúť sa niektorým z neutralizujúcich protilátok produkovaných vakcínou alebo vytvorených po prekonaní ochorenia COVID-19.“ Ľudia, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali, alebo boli zaočkovaní dvoma dávkami vakcíny boli na Delta variant dokonca náchylnejší.

Autori na záver konštatujú: ,,Sú potrebné ďalšie štúdie na overenie trvalého pôsobenia vakcíny. Taktiež je nutné vykonať ďalšie dôkladné štúdie pre lepšie pochopenie dopadu opatrení, ktoré sú zamerané na to, aby zamedzili šíreniu vírusu.“

Súvisiace články

Výrobcovia