Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Ochrana osobných údajov

VITARIAN spol. s r.o.

Vážení zákazníci,

ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Rešpektujeme Vašu súkromnú a osobnostnú sféru a preto si Vám dovoľujeme nižšie predložiť informácie o tom, ako zaobchádzame s osobnými údajmi našich klientov a návštevníkov internetových stránok www.vitarian.sk, www.biobar.sk, (ďalej len "Internetové stránky"), na aké účely a právnom základe sú tieto osobné údaje využívané, kto je ich príjemcom a aké sú ďalšie podmienky ich spracovania vrátane práv dotknutých osôb. Prosíme, aby ste si všetky uvádzané informácie dôkladne prečítali.


1.    Prevádzkovateľ a právna úprava

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je cestovná kancelária VITARIAN spol. s r.o., Lazaretská 29, 811 09 Bratislava, IČO: 44 853 114 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo : 59346/B (ďalej len "VITARIAN"). Prevádzkovateľ určuje účely a prostriedky spracovávania Vašich osobných údajov. 

VITARIAN si kladie za úlohu zodpovedne chrániť osobné údaje všetkých svojich klientov v súlade s normami Európskej únie a právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov"), ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018.


2.    Definícia pojmov

Osobné údaje sú akékoľvek údaje o konkrétnej fyzickej osobe, na základe ktorých je možné priamo či nepriamo túto fyzickú osobu identifikovať. Patria medzi ne najmä Vaše meno a priezvisko, bydlisko alebo iná adresa, rodné číslo, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti osôb, Vaša e-mailová adresa, telefonický kontakt, IP adresa alebo iný online identifikátor.

Za osobný údaj je potrebné považovať každú informáciu bez ohľadu na jej formu, ktorá sa týka identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „Dotknutá osoba“).


3.    Nákup tovarov a služieb

3.1    Účel a rozsah spracovania osobných údajov

Z účelom plnenia zmluvy o nákupe tovaru alebo služieb (ďalej len „Zmluva“), ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, spracúva VITARIAN nevyhnutné osobné údaje Dotknutých osôb v rozsahu:

  • meno a priezvisko,
  • bydlisko,
  • telefónne číslo,
  • e-mailová adresa,
  • údaje k platbe;

3.2    Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie zmluvných záväzkov, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zákazník nie je povinný svoje osobné údaje poskytnúť, tieto sú však nevyhnutné na plnenie tohto zmluvného vzťahu (zmluvná požiadavka v zmysle čl. 13 ods. 2 písm. e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov) a bez ich poskytnutia nemožno poskytnúť Zákazníkom objednané služby. 

3.3    Zdroj osobných údajov

Osobné údaje sú získavame priamo od Vás, našich zákazníkov, pričom sa uvádzajú v objednávke, prípadne na ďalších klientskych dokumentoch. Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

3.4    Kategórie príjemcov osobných údajov/Sprostredkovatelia

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi kategóriami tretích strán (príjemcami) - obchodní partneri VITARIAN, prostredníctvom ktorých VITARIAN zabezpečuje pre svojich klientov služby uvedené v Zmluve. So sprostredkovateľmi má VITARIAN ako prevádzkovateľ uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa dodržiavať stanovené podmienky ochrany osobných údajov v rovnakej miere ako u prevádzkovateľa. Zoznam obchodných partnerov VITARIAN je dostupný v sídle spoločnosti alebo na jej Internetových stránkach.

3.5    Prenos osobných údajov do krajín mimo Európskej únie (EÚ)

Prípadný prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny (mimo EÚ) bude uskutočňovaní len v najmenšom nevyhnutnom rozsahu a bude podmienený dodržaním podmienok ustanovených v článkoch 44 až 49 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu.

3.6    Doba spracovania

Osobné údaje Dotknutých osôb sa uchovajú počas doby trvania Zmluvy a 4 roky po jej ukončení. Údaje, ktoré bude potrebné uchovávať na základe osobitnej zákonnej povinnosti dlhšie, budú uchované na dobu nevyhnutnú podľa príslušného osobitného predpisu. Po uplynutí príslušného času budú Vaše osobné údaje vymazané, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve dôjde k obmedzeniu ich spracovanie v prípade, že budú existovať zákonné povinnosti na ich uchovávanie.

3.7    Kategórie dotknutých osobných údajov

Dotknutými osobami sú všetky fyzické osoby, ktoré vo svojom mene alebo v prospech ktorých sa prostredníctvom spoločnosti VITARIAN uzavrie Zmluva alebo podpíše záväzná/nezáväzná objednávka o nákupe.


4.    Marketingové aktivity

4.1    Účel a rozsah spracovania osobných údajov

VITARIAN spracuváva osobné údaje Dotknutých osôb za účelom marketingových aktivít, propagácie svojich služieb, zasielania noviniek a informácií, newsletterov, akciových ponúk, prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktami, pričom využíva metódu automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku Vašim individuálnym potrebám.

VITARIAN spracuváva osobné údaje za týmto účelom v rozsahu:

  • meno a priezvisko,
  • bydlisko,
  • e-mailová adresa,
  • telefónne číslo.

4.2    Právny základ spracovania osobných údajov

Zákonnosť spracovania týchto údajov je založená na súhlase Dotknutej osoby, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zákazník nie je povinný údaje na tento účel poskytnúť. Súhlas je však potrebné na prijímanie uvedených marketingových informácií a reklamy a bez ich poskytnutia zákazník tieto informácie ani reklamu nedostane a nebude ani oslovovaný s individuálnymi ponukami.

Prevádzkovateľ bude pri potvrdzovaní súhlasu používať tzv. double-opt-in metódu (t.j. Dotknutá osoba bude dostávať reklamné e-maily iba vtedy, ak v e-maile s potvrdzovacím linkom, ktorý bude zaslaný na jej e-mailovú adresu, potvrdí aktiváciu danej služby).

Dotknutá osoba má možnosť udelený súhlas kedykoľvek jednoducho odvolať. Služby poskytované na internetovej stránke, pri ktorých sa vyžaduje súhlas Dotknutej osoby, nie sú adresované priamo osobám vo veku nižšom ako 16 rokov (mladistvý) a v prípade takýchto osôb sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu mladistvého.

4.3    Zdroj osobných údajov

Osobné údaje sú získavame priamo od Dotknutých osôb, zákazníkov/potenciálnych zákazníkov, pričom VITARIAN bude vychádzať z údajov uvedených v objednávke k zájazdu alebo samotnej písomnej Zmluve, v prípade ak Dotknutá osoba udelila svoj súhlas na ich spracovanie pre uvedený účel.

4.4    Kategórie príjemcov osobných údajov/Sprostredkovatelia 

Pri spracúvaní osobných údajov na marketingové aktivity môžu mať k Vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti VITARIAN. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré v mene VITARIAN spracúvajú osobné údaje na marketingové účely (napr. reklamné a marketingové agentúry, spoločnosti realizujúce telefonický prieskum, tlačiarne letákov, distribučné spoločnosti, IT suport, atď.). Všetci sprostredkovatelia budú starostlivo vybraní a získajú prístup k Vašim osobným údajom len v takom rozsahu a na také obdobie, ktoré je potrebné na poskytnutie ich služieb a zároveň vždy v rámci rozsahu a doby, v akom ste súhlasili  so spracovaním údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi bude mať VITARIAN uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe ktorej budú títo povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

4.5    Prenos osobných údajov do krajín mimo Európskej únie (EÚ)

Prenos osobných údajov do tretej krajiny (mimo EÚ) nebude pri marketingových aktivitách spoločnosťou VITARIAN realizovaný.

4.6    Doba spracovania

Súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti VITARIAN udeľuje Dotknutá osoba na dobu určitú, a to 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Dotknutá osoba môže súhlas so spracovaním Osobných údajov kedykoľvek zrušiť, a to odvolaním súhlasu (písomne, e-mailom) vo vzťahu k spoločnosti VITARIAN ako prevádzkovateľovi.

Údaje, ktoré bude potrebné uchovávať na základe osobitnej zákonnej povinnosti dlhšie, budú uchované na dobu nevyhnutnú podľa príslušného osobitného predpisu. Po uplynutí príslušného času budú osobné údaje Dotknutej osoby vymazané, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve dôjde k obmedzeniu ich spracovanie v prípade, že budú existovať zákonné povinnosti na ich uchovávanie.

4.7    Kategórie dotknutých osobných údajov

Dotknutými osobami sú všetky fyzické osoby, ktoré udelili spoločnosti VITARIAN súhlas na spracovanie ich osobných údajov pre marketingové aktivity online alebo v písomnej podobe.


5.    Bezpečnosť spracovania Osobných údajov

Na zaistenie ochrany a bezpečnosti spracúvaných osobných údajov prijala VITARIAN zodpovedajúce opatrenia a využíva moderné informačné technológie.

Bezpečnostné opatrenia technickej a organizačnej povahy chránia spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Ochrana údajov bude vždy aktualizovaná primerane aktuálnemu stavu techniky a softwéru.

Internými predpismi sú pre zamestnancov prevádzkovateľa stanovené podmienky a pravidlá pre prístup a spracovanie osobných údajov v jednotlivých informačných systémoch. Spracúvanie osobných údajov prebieha automatizovanými prostriedkami, ako aj manuálne. Pripojenie na internet a prenos osobných údajov sú zabezpečené šifrovaním a certifikátom SSL. Zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť a nesmú osobné údaje dávať tretím stranám bez súhlasu Dotknutej osoby.


6.    Práva Dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v súlade s článkami 13 a 14 a v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov nasledujúce práva:

6.1    Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, má prístup k informáciám o účele spracúvania, kategórii dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov, ako aj o práve na opravu osobných údajov, vymazanie a obmedzenie ich spracovania, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, právo na informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Za všetky ďalšie kópie Vašich údajov s výnimkou prvej kópie je VITARIAN oprávnená požadovať úhradu poplatku a vzniknutých nákladov a vystaviť Vám faktúru. Toto sa nevzťahuje sa to na elektronické poskytovanie informácií.

6.2    Právo na opravu

Ak sú Vaše údaje spracovávané v VITARIAN nesprávne, môžete nám kedykoľvek túto skutočnosť oznámiť prostredníctvom kontaktných údajov nižšie a my ich opravíme.

6.3    Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj VITARIAN má zákonnú alebo zmluvnú povinnosť alebo oprávnený záujem ďalej osobné údaje spracuvávať.

6.4    Právo na odvolanie súhlasu

V prípade Marketingových aktivít môžete svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať a to bez udania dôvodov, s okamžitou účinnosťou. Stačí na to zaslanie e-mailu alebo žiadosti na kontaktné údaje VITARIAN uvedené nižšie. Následne dôjde k vymazaniu Vašich osobných údajov pre tento účel spracovania.

6.5    Právo na obmedzenie spracovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie v zákonnom stanovených prípadoch (napr. nesprávne údaje, protizákonné spracovanie, pominul účel spracovania, oprávnené dôvody Dotknutej osoby). Ak si želáte, aby sa Vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať, dajte nám o tom vedieť.

6.6    Právo na prenosnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

6.7    Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

6.8    Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez nižšie uvedené kontaktné údaje. Ak Dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne Dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie.


7.    Kontaktné údaje:

Otázky alebo Vaše podnety ku všetkým postupom týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek nasmerovať na:

VITARIAN spol. s r.o.

Lazaretská 29, 811 09 Bratislava

E-mail: vitarian@vitarian.sk

Telefón: +421 2 / 2129 1466

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency