Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Obchodné podmienky

Spoločnosti

Vitarian spol. s r. o. 
so sídlom Grösslingová 35, 811 09 Bratislava 
IČ: 44 853 114 
DIČ: 2022861379 
zapísaná v Obchodnom registre Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29873/B (ďalej tiež len „predávajúci“)

korešpondenčná adresa: Settour Slovakia s.r.o., Lazaretská 29, 811 09 Bratislava
 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len „obchodné podmienky“) platia pre nákup v internetových obchodoch predávajúceho prevádzkovaných na internetových adresách www.vitarian.sk, www.vitamix.sk a www.eckhart-tolle.sk (ďalej tiež len „e-shop“), pričom bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

 2. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonmi:

  • zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len obchodný zákonník),
  • zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len občiansky zákonník),
  • zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode,
  • zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
  • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa),
  • zákon č. 102/2004 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  •  zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o ARS).
 3. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 4. Tovarom sú všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke vyššie uvedených internetových obchodov spoločnosti alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho špeciálne objednaný na základe špecifikácie kupujúceho.

II. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 1. Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:
  • kontaktné údaje kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodná firma a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail,
  • kód tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie tovarov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena tovaru, požadované množstvo tovaru,
  • vybraný spôsob platby,
  • vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru.
 3. Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
 4. Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje telefonicky alebo iným spôsobom kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

III. Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: formou hotovostnej platby pri osobnom odbere, dobierkou v mieste dodania tovaru, platobnou kartou online, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.
 2. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.
 3. Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

IV. Dodacie podmienky

 1. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom alebo osobne).
 2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, zvyčajne do 5 dní od vystavenia objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti.
 3. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
 4. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov.
 5. Predávajúci neúčtuje dopravné pri osobnom odbere.
 6. Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

V. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

VI. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.
 2. Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu, je kupujúci - spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 3. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu spoločnosti. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci - spotrebiteľ, ak bol zakúpený tovar osobne odobratý na predajnom mieste spoločnosti, ak sa jedná o tovar „na objednávku“, alebo bol tovar objednaný na základe špeciálnej objednávky.
 4. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote 3 pracovných dní odo dňa odstúpenia. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena za doručenie tovaru.
 5. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním v prípade, že v súvislosti so zaobstaraním tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Zmluvný storno poplatok je stanovený vo výške 15% z ceny, min. však 15,-EUR.
 6. V prípade neprevzatia tovaru, alebo vrátenia tovaru kupujúcim - spotrebiteľom po stanovenej lehote 7 dní, alebo vrátenia tovaru kupujúcim – právnickou osobou, ak vrátenie tovaru bolo odsúhlasené predávajúcim, bude z kúpnej sumy odpočítaný storno poplatok vo výške 15% z ceny, min. však 15,-EUR. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.
 7. Najneskôr do 15 pracovných dní bude táto suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu na jeho bankový účet.
 8. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou, zasielateľskou spoločnosťou alebo osobne.

VII. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

 1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Mechanické poškodenie nádob nespadá pod záruku. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
 2. V prípade nákupu prístroja, určeného na domáce použitie, na podnikanie (na firmu s IČO), sa záručná doba skracuje na 0 rokov.
 3. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj záručný list a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
 4. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.
 5. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 15€ s DPH a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.
 6. Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.
 8. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie a vyhotoviť daňový doklad.
 2. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.
 3. Používaním internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

IX. Kontaktné údaje predávajúceho

SETTOUR SLOVAKIA spol. s r. o. 
adresa: Lazaretská 29, 811 09 Bratislava 
kontaktný telefón: +421 2 21 291 464, +421 918 395 014 
e-mail: vitarian@vitarian.sk 
web: www.vitarian.skwww.vitamix.skwww.eckhart-tolle.sk

X. Alternatívne riešenie sporov

 1. Alternatívne riešenie sporov (ďalej len ARS) môže využiť len spotrebiteľ- fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. ARS sa týka iba takého sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorý vyplýva zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisí so spotrebiteľskou zmluvou. ARS sa týka len riešenia sporov zo zmlúv uzavretých na diaľku.
 2. Spotrebiteľ má pravo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu na e-mailovú adresu matko@vitarian.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 3. Ak na túto žiadosť Predávajúci odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Spotrebiteľ právo podať návrh na začatie ARS subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“).
 4. Subjektom ARS sú orgány ARS podľa zákona o ARS a právnické osoby zapísané v zozname, ktoré vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Návrh na začatie ARS musí Spotrebiteľ podať spôsobom a návrh musí obsahovať všetky náležitosti určené zákonom o ARS.
 5. Spotrebiteľ má možnosť podať návrh na riešenie začatie ARS aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 6. ARS sa netýka sporov, ktorých vyčísliteľná hodnota nepresahuje sumu 20 EUR.
 7. Subjekt ARS je oprávnený požadovať od Spotrebiteľa úhradu poplatku za začatie ARS maximálne vo do výšky päť EUR s DPH.
 8. Podaním návrhu na začatie ARS nie sú dotknuté osobitné predpisy upravujúce riešenie sporov v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní alebo mediáciou. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňa 01.05.2016.

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency