Resilience a výchova detí

Prečo je pre deti dobré keď musia čeliť výzvam a diskomfortu

28. 03. 2024 Deti Resilience - schopnosť odolávania  Andrej Maťko
Resilience a výchova detí
Výzvy a diskomfort predstavujú dve strany mince života, s ktorou sa každý z nás čas od času stretne. V kontexte výchovy detí majú tieto dve stránky neoceniteľný význam pre budovanie resilience – schopnosti prispôsobiť sa zmenám, prekonať prekážky a vyjsť z nepriaznivých situácií ešte silnejší. Ale prečo?Paradox: čím ťažšie tým lepšie


Zo širokého spektra psychologických a pedagogických štúdií vyplýva, že deti, ktoré boli vystavené určitej miere výziev a diskomfortu, vyvíjajú lepšie sociálne, emocionálne a kognitívne zručnosti. Áno, je to paradox – to, čo by sme intuitívne chceli svojim deťom ušetriť, je práve to, čo ich posilní. Ako? Pustime sa do detailov.Naučiť sa zlýhať


Prvou dôležitou lekciou z výziev je učenie sa zlyhaniu. Predstavme si deti, ktoré stavajú vežu z lega. Prvé pokusy často končia pádom veže, čo môže viesť k frustrácii. Avšak, táto frustrácia a následné pokusy o znovupostavenie veže učia deti trpezlivosti a vytrvalosti. Učia sa, že nie vždy sa podarí dosiahnuť cieľ na prvý pokus a že zlyhanie nie je konečná, ale skôr medzistupňa k úspechu. Tento jednoduchý príklad demonštruje, ako sa deti učia adaptovať a hľadať rôzne stratégie k dosiahnutiu cieľov.Emocionálna odolnosť


Druhým aspektom je rozvoj emocionálnej odolnosti. Výzvy a diskomfort sú často spojené s negatívnymi emóciami, ako sú strach, zlosť či smútok. Učenie detí, ako spracovať a vyrovnať sa s týmito emóciami, je zásadné pre ich emocionálnu zrelosť. Deti, ktoré sa naučili čeliť menším výzvam, sú lepšie pripravené na väčšie životné krízy. Metaforicky, je to ako tréning: čím viac trénujú, tým sú silnejší v zápase.Sociálna zručnosť


Treťou výhodou je rozvoj sociálnych zručností. Predstavme si situáciu, kde deti musia pracovať v tíme na dosiahnutie spoločného cieľa, napríklad pri športovom dňu. Táto situácia prináša so sebou množstvo výziev – od rozdelenia úloh cez riešenie konfliktov až po spoločnú radosť z víťazstva alebo spoločné zvládanie prehry. Tieto skúsenosti sú neoceniteľné pre budovanie sociálnej inteligencie, empatie a schopnosti pracovať v kolektíve.Stimulácia kreativity


Napokon, výzvy a diskomfort stimulujú kreativitu a inováciu. Keď sa deti snažia prekonať prekážku, často musia prísť s novými, neortodoxnými riešeniami. Tento proces nie len že podnecuje ich kreatívne myslenie, ale tiež im dáva pocit úspechu a sebavedomia, keď svoje nápady úspešne realizujú.

10 bodov výchovy odolných deti 


Výchova detí predstavuje jedno z najdôležitejších úloh, ktoré rodičia zastávajú. Táto úloha sa stáva ešte náročnejšou, keď zohľadníme potrebu pripraviť deti na zvládanie ťažkých situácií. Aby sme deti vybavili potrebnými nástrojmi na prekonávanie výziev, je dôležité ich učiť odolnosti a adaptabilite. Nasledujúcich desať bodov ponúka strategický prístup k výchove detí, ktoré budú nielen odolné, ale aj schopné čeliť výzvam s odvahou a pozitívnym myslením.

  1. Učenie sa cez skúsenosti - Podobne ako vtáča, ktorý sa učí lietať opustením hniezda, aj deti sa učia najlepšie prostredníctvom vlastných skúseností. Nechajte ich skúšať nové veci, nech sa učia z vlastných chýb a neúspechov. Táto skúsenosť im pomôže vybudovať sebadôveru a odolnosť voči neúspechom.

  2. Emocionálna inteligencia - Učte deti rozpoznávať, vyjadrovať a spracovávať svoje emócie. Deti, ktoré rozumejú svojim pocitom, sú lepšie vybavené na zvládanie stresu a tlaku.

  3. Riešenie problémov - Vytvárajte prostredie, kde deti môžu samostatne prichádzať na riešenia problémov. Diskutujte s nimi o rôznych spôsoboch, ako môžu situácie riešiť, čím podporíte ich schopnosť kritického myslenia.

  4. Zodpovednosť - Naučte deti prevziať zodpovednosť za svoje činy. Toto je kľúčové pre ich osobný rozvoj a budovanie integrity.

  5. Sociálna zručnosť - Interakcia s rovesníkmi a dospelými pomáha deťom rozvíjať sociálne zručnosti. Učte ich, ako byť empatickými, ako komunikovať svoje myšlienky a ako efektívne spolupracovať s ostatnými.

  6. Odolnosť voči frustrácii - Naučte deti, že nie vždy všetko pôjde podľa ich predstáv a že je v poriadku cítiť frustráciu. Dôležité je, ako s týmito pocitmi naložia a ako sa z neúspechov poučia.

  7. Sebavedomie a sebapoznanie - Pomôžte deťom rozvíjať sebavedomie cez pozitívne sebauvedomenie. Ocenenie ich silných stránok a schopností im dáva pevný základ pre budúce výzvy.

  8. Flexibilita v myslení - Učte deti, že existujú rôzne spôsoby, ako dosiahnuť cieľ alebo vyriešiť problém. Týmto rozvíjate ich schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa okolnostiam.

  9. Odvaha čeliť neznámemu - Podporujte zvedavosť a ochotu detí vstúpiť do neznámych situácií. Učením sa, ako čeliť neznámemu, si budujú dôveru vo vlastné schopnosti prekonávať prekážky.

  10. Posilnenie vôľových črtov - Vychovávajte deti tak, aby rozvíjali trpezlivosť, vytrvalosť a odhodlanie. Tieto vlastnosti sú základnými piliermi pre každého, kto chce úspešne prekonávať životné výzvy.

Udržiavať tento prístup v praxi vyžaduje trpezlivosť a odhodlanie zo strany rodičov. Avšak, odmenou sú deti, ktoré sú nielen schopné zvládať životné výzvy, ale aj prosperovať v neustále sa meniacom svete. Výchova odolných detí je investíciou do budúcnosti, ktorej význam a hodnota sú neoceniteľné.Photo by Thao LEE on UnsplashTip Vitariána


Deti prichádzajú na svet s vlastným, viac menej hotovým,  telesným a duševným setom obľúb a inklinácii, ktorý ich bude viesť celý život.  Dovoľte im rozvíjať presne tie schopnosti, ku ktorým ich to ťahá. Povzbudzujte ich v tom. A správajte sa k svojím deťom ako k dospelým, napríklad k svojmu súrodencovi.  

Súvisiace produkty

TIP

NOVÉ

Povaha osobnej reality

Povaha osobnej reality

533,00 Kč

NOVINKA – pokračovanie vypredaného bestselleru Seth hovorí je tu!PopisTáto kniha je považovaná za Sethovo „najväčšie“ dielo a je jednoznačne najlepším manuálom, aký kedy bol napísaný, o umení vedome vytvárať vlastnú realitu. Seth vysvetľuje, ako myšlienky, emócie a presvedčenia poskytujú jednotlivcom nástroje, ako skutočne prevziať zodpovednosť nielen za svoju myseľ, ale aj za svoj život.SethSeth, ktorý sám o sebe hovorí ako o multidimenzionálnej osobnosti, s nadhľadom chápe naše útrapy, je plný súcitu, má zmysel pre humor. Seth, počas prenosu textu vtelený do Jane, si  rád popíjal pivo, fajčil a spomínal na časy, kedy si aj on mohol užívať telesné slasti na zemi. Seth nemoralizuje, neprikazuje a nezakazuje. Sám tvrdí, že v mnohých svojich fyzických inkarnáciách bol okrem iného prostitútka, chudobná mnohodetná matka, ľahtikársky pápež, vrah aj obeť.  Kniha "Seth Speaks" spustila v USA v sedemdesiatych rokoch hnutie New Age. Seth je v jednej línii s knihami Rozhovory s duchmi, Rozhovory s Bohom. Podobný mediátor kvalitného duchovného materiálu je dnes pre našu generáciu Eckhart Tolle.O autorkeJane Roberts sa narodila v roku 1929 a vyrástla v Saratoga Springs, N.Y., kde navštevovala Skidmore College. Okrem písania poézie, poviedok, detskej literatúry, románov a metafyzických diel jej obrovsky populárna literatúra faktu zahŕňa tituly: Seth hovorí, Sethov materiál, Povaha osobnej reality, Povaha psychiky, Dobrodružstvá vo vedomí a mnohé ďalšie. Jane Roberts zomrela v roku 1984. Jej manžel, Robert Butts, je umelec a žije v Elmire, N.Y.Citáty z knihy„Predstavte si váš každodenný život ako stále sa meniaci trojrozmerný obraz, v ktorom Vy ste nielen maliarom čo ho kreslí, ale zároveň aj súčasťou obrazu.“"Vykonalo sa len zopár štúdií, ktoré by zistili, prečo je šťastný človek šťastný, ale práve jeho odpovede by boli veľmi relevantné.""Vaši lekári sú tiež obeťami vlastného systému viery. Neustále sa obklopujú negatívnymi predstavami. Ak je choroba považovaná za útočníka, potom sa jednotlivec zdá byť bezmocný. Pacient je niekedy nútený obetovať jeden orgán za druhým pre svoje a lekárove presvedčenie.“"K prirodzenému uzdraveniu pomocou zvuku môže dôjsť aj vtedy, keď robíte tak jednoduchú vec, ako je počúvanie dažďa. Nepotrebujete drogy, hypnózu, ani meditáciu. Potrebujete iba dovoliť a usmerniť slobodu vašej vedomej mysle. Keď ju necháte samu, budú v nej prúdiť myšlienky a obrazy, ktoré poskytnú vlastnú terapiu. “"Nové presvedčenie v súčasnosti, môže spôsobiť zmeny v minulosti,  a to na neuronálnej úrovni. Čas je simultánny. Súčasné presvedčenie môže skutočne zmeniť minulosť. V niektorých prípadoch uzdravenia, napríklad pri spontánnom zmiznutí rakoviny, alebo akéhokoľvek iného ochorenia, dochádza k zmenám, ktoré idú do minulosti a tam ovplyvňujú bunkovú pamäť, genetické kódy alebo neurónové vzorce. “"Ak si chorý, spomeň si, kedy si nebol. Hľadaj vo svojom živote dôkazy svojho zdravia. “"Ste multidimenzionálna osobnosť. Dôverujte zázraku svojho vlastného bytia. Nerobte počas svojho života rozdiely medzi fyzickým a duchovným, pretože duchovno hovorí fyzickým hlasom a telesné telo je výtvorom ducha “„Popieraním svojho tela sa nestanete duchovnejším. Toto je život, ktorý žijete! Dôverujte životu, ktorý cez Vás prúdi. Ak tak urobíte, ostatné reality o sebe dajú vedieť. Doplnia rozmer a hĺbku vašej súčasnej realite.“„Tvoje Ja nie je limitované! Nemá hranice ani oddelenia! Ty si tvorca svojho života! To je konštatácia faktu!“O kniheTechniky rozširovania vedomia a vnímania popisované v sethových knihách sa ľahko čítajú, ale trénovať ich denno-denne je už ťažšie. Ale práve tento tréning nás vedie k osvieteniu. Cvičenia sú prostriedok k úspechu. Tak ako športovec musí denne trénovať svoje svaly aj pohybovú zručnosť, tak aj my musíme denne trénovať naše vedomie. A upratovať v ňom a „prepisovať“ ako ryhy v platni staré, nefunkčné predstavy, zozbierané počas života od iných a odpozorované z aktuálne akceptovaných spoločenských a náboženských noriem správania a zmýšľania, do ktorých sme sa narodili. Ktoré nikto nespochybňuje, akokoľvek iracionálne by aj boli.   Konfliktné názoryČo nás vlastne paralyzuje? Čo nám bráni, aby sme boli vitálni, zdraví, kreatívni, produktívni, veľkorysí, nápomocní, láskaví a vnútorne vyvážení, kedy telo aj duch vibrujú na jednej frekvencií a kedy nám životné situácie a vykonávané aktivity dávajú energiu, na rozdiel od bežnej činnosti, kedy nám ju uberá? Sú to konfliktné názory.  Napríklad o starnutí. Z jednej strany chceme byť večne zdraví a mladí, z druhej strany si myslíme  a „veda to potvrdzuje“ a „oči to vidia“ že proces rozpadu, inak povedané strata vitality, ostrosti zmyslov, intelektuálnej bystrosti a pohyblivosti, spojenej s pribúdaním chorôb idú neúprosne vpred. Ale naše bunky, tvoriace naše orgány, potrebujú jasný povel. Keď sa tešíme, tak sa tešia aj oni. Keď sme v zdanlivo zúfalej situácii, sú aj oni zúfalé. A tým našu zúfalosť ešte znásobujú. Ak hnev, ktorý by mal ísť von, v sebe potláčame, tak si táto energia nájde cestu. Buď sa táto energia obráti proti nám vo forme auto-imúnnych, alebo iných chorôb, alebo explodujú v násilí voči iným, či už blízkym alebo vzdialeným, naším alebo cudzím.Ľahko sa hovoria „osvietené duchovné reči“ ľuďom, ktorý sa stiahli z reálneho života. Ale byť osvietený v reálnom každodennom živote, kde sa na vás zo všetkých strán valia negatívne informácie a problémy, a kde sa chronicky šíri strach, je ťažšie. Až vtedy sa ukáže sila odolávania, sila vzdoru a sila uchovania si čistoty svojho vedomia, zmýšľania, reagovania. Ak si myslíš že si osvietený, tak choď bývať dva mesiace k svojim rodičom.Kniha ktorú držíte v ruke, je tým najlepším návodom, ako si upratať svoje zmýšľanie, svoje vedomie, svoje ego. Ako pracovať s emóciami a predstavami.  Ako si, aj v zdanlivo šialenom svete, uchovať svoj svet. Ako sa nedať zasiahnúť nekončiacim zastrašovaním a katastrofickými scenármi, valiacimi sa na vás zo všetkých strán.Každá apokalypsa raz skočila a niekto ju aj prežil. Prežili ju práve tí, ktorí ju chceli prežiť! Ktorí si nepripúšťali žeby to nedali. Ktorí mali v sebe, čo sa po nemecky volá „Zuversicht“. V preklade niečo ako pozitívne očakávanie budúcnosti. A ktorí nemali strach, ani len zo smrti. Ak nemáme strach zo smrti, tak nami nikto nemôže manipulovať. Ak smrť nebudeme považovať za definitívny koniec, ale za zmenu energie z jednej v druhú, tak pred ňou nemusíme mať strach. Keď príde čas a my to chceme, tak jednoducho zmeníme náš fokus. Z telesno-duchovného na čisto duchovný.Podľa Setha je zmyslom nášho bytia práve rast ducha v spojení s telom. Cez vášne, slasť, bolesť aj utrpenie. Častokrát, sa až zažívaním celej škály pocitov rodí hĺbka v nás.Seth sa pýta: „Odkiaľ viete, že to, čo sa vám prihodilo je negatívne alebo pozitívne? Z vášho aktuálneho bodu pohľadu to neviete posúdiť. Negatívna udalosť vás môže uchrániť pred ešte negatívnejšou a môže vás priviesť k niečomu pre vás pozitívnemu. Naopak vysnívaná výhra v lotérii vás naopak môže priviesť k úplnej katastrofe.“Táto kniha vychádza iba v tlačenej forme. V prípade výpadkov elektriky, internetu, alebo dokonca zrútenia hospodárskych a spoločenských systémov, si ju môžete užívať slobodne kedykoľvek a kdekoľvek. Aj pri sviečke. Možno prispeje k vzniku nového, lepšieho svetového poriadku. Poriadku radosti, rastu, porozumenia, osvietenstva  a ozajstnej, zvnútra a z vyspelých vyrovnaných ľudí vychádzajúcej lásky.

Kúpiť

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency