Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Animus a Anima - verzus „Gender“ ošiaľ

Prečo sú mužský a ženský element potrebné a ako sa dopĺňajú

09. 02. 2023 Láska Partnerstvo Žena Muž Manželstvo  Andrej Maťko
Animus a Anima - verzus „Gender“ ošiaľ
Všetko začína dobrým úmyslom, napríklad pracovného a spoločenského zrovnoprávnenia žien a náležité ocenenie ich (odlišného od muža) prínosu k harmonickému fungovaniu rodiny a spoločnosti. Neskôr sa správnej veci ujmú ideológovia, ideologicky motivovaný vedci a politici a nakoniec z toho vyjde honba na čarodejnice a čarodejníkov, to jest na všetkých, s odlišným od novej dogmy názorom. Dogma sa stavia nielen nad zdravý rozum, ale aj nad biologické fungovanie reprodukcie, založenej na optimálnom skombinovaní dvoch odlišných genotypov - prirodzenou cestou biologickej príťažlivosti dvoch pohlaví, ktoré sa v evolúcii ukázalo ako najúspešnejšie, fungujúce už milióny rokov (na rozdiel od množenia delením ako je to pri jednobunkových organizmoch). A príťažlivosť nevzniká na rovnakých póloch, ale na presne opačných. Bez odlišnosti by príťažlivosť ani nebola možná.


Čo je to Gender

Podľa Wikipédie je Gender, (po anglicky rod) psychologické a sociálne pohlavie. Sú to vlastnosti a správanie človeka spojené s obrazom muža resp. ženy zo spoločenského a kultúrneho hľadiska. Chápe sa ako sociálne, resp. kultúrne pohlavie, ktoré sú opakom pojmu biologického pohlavia.


Príroda rada experimentuje

Po desaťročiach (úspešného) boja žien za emancipáciu, za rovnaké práva aj možnosti, rovnaké finančné aj spoločenské ohodnotenie, sa „boj pohlaví“ dostáva na kvalitatívne novú úroveň. A tou je zmazanie pohlaví a ich odlišností. Víziou je zženštilý muž a zmužnelá žena, alebo androgynná bezpohlavná bytosť. Aby bol chaos dokonalý, doplnili sa dve základné pohlavia o ďalších 40. Je pravdou, že príroda rada experimentuje s pohlaviami. Medzi extrémnymi bodmi mužného muža a ženskej ženy, existuje celá paleta prejavov oboch elementov v najodlišnejších pomeroch a koncentráciách. Väčšinou však prevláda inklinácia viac k jednému pohlaviu, ako k druhému. To potom ostáva počas života, aj keď nevylučuje zmenu výberu partnera opačnej orientácie ako bol predtým. Niektoré živočíchy si vedia dokonca pohlavie zmeniť podľa toho, ako je to pre zachovanie druhu potrebné, v závislosti od životných podmienok.

Existuje dokonca miesto v Karibiku, kde sa v puberte z dievčat stávajú chlapci. Nazývajú ich „machihembras“ – muži, ktorí sa narodili ako ženy. Žijú v Salinas, izolovanej dedine v juhozápadnej Dominikánskej republike. Pri narodení sa javia ako dievčatá a až keď sa blížia k puberte, vyvíjajú sa u nich mužské orgány.

Podstatné pre evolúciu je však to, že sa druhy môžu reprodukovať len spojením samca a samičky, muža a ženy. To jest v partnerstvách rovnakých alebo nezvyčajných pohlaví zväčša nemajú potomstvo, tým pádom sa táto vlastnosť ďalej geneticky nerozvíja, aj keď stále ostáva latentná a sem tam sa prejaví. Preto aj po miliónoch rokov máme ešte stále len dve dominantné pohlavia – muža a ženu.Spoločenské vymazanie odlišnosti pohlaví

Súčasné média sa snažia odlišnosti pohlaví „sociologicky“ zmazať, čo u starších ročníkov vedie k úsmevu až údivu, pre mladých dospievajúcich ľudí má však vážne dôsledky. Tým, v čase dospievania, a najmä v puberte, hormonálne výkyvy spôsobujú už aj tak dostatok chaosu s identitou a identifikáciou s novým „dospelým vzorom (archetypom) osobnosti“, respektíve akú rodovú rolu budú chcieť v spoločnosti zaujať. Nemajú takmer žiadne skúsenosti telesného kontaktu, príťažlivosti k opačnému pohlaviu a nepoznajú ešte dostatočne sexuálne fungovanie vlastného tela. Nedali im čas na vlastné bádanie a objavovanie. A v tomto krehkom okamihu ich vývoja, prichádzajú média a školská výchova a vrhnú hľadanie vlastnej identity do úplného chaosu. Sociálne média preferujú každého, kto je iný až extrémny, tým pádom vytvárajú tlak, ktorému ešte neskúsené a neodolné bytosti príliš ľahko podľahnú. S katastrofálnymi dôsledkami.

Ešte telesne a duševne nevyvinutí jedinci si operatívne menia pohlavie, pričom väčšinou strácajú nenávratne nielen svoju predošlú orientáciu a dovtedy funkčné pohlavné orgány ale celoživotne schopnosť sa reprodukovať. Aká spoločnosť môže mať záujem vo vytváraní androgynných bezpohlavných a celoživotne nešťastných a dezorientovaných jedincov? A kvôli čomu? Kvôli 1.000 lajkom na Instagrame vo veku 15 rokov? Kvôli krátkodobej popularite, pretože je to „in“ na jeden rok, trpieť celoživotne? A pritom je celá diskusia irelevantná. Prečo?


Muž v žene a žena v mužovi

Pojmy Anima a Animus sú jedným z najcelostnejších konceptov súčasnej psychológie. Povzniesli sa nad boj pohlaví tým že oba elementy – ženský aj mužský, ying a yang - spojili v každom z pohlaví. Vytvoril ich nemecko-švajčiarský psychológ Carl Gustav Jung, ktorý opísal Animus ako nevedomú mužskú stránku ženy a Animu ako nevedomú ženskú stránku muža, pričom každá presahuje osobnú psychiku človeka. C.G. Jung definoval podvedomý vnútorný rodový opak sociálnej spoločenskej masky osobnosti (Persona), teda archetyp, ktorý spája vedomé racionálne ego (muža) s podvedomý emocionálnym ženským elementom a opačne.

Anima zvyčajne súvisí s emocionálnymi, empatickými a citlivými aspektmi, zatiaľ čo Animus súvisí s aktívnou, agresívnou, intelektuálnou, objaviteľskou stránkou osobnosti.

Úrovne Animy a Anima

Jung definoval pre vývoj Anima a Animy štyri odlišné úrovne:

Archetypy vývoja erotiky (ženy):
  • Eva - Objekt túžby, poskytovateľ výživy, bezpečia a lásky
  • Helen - Svetlodarná, inteligentná a talentovaná
  • Mária - Spravodlivá a vzor cnosti
  • Sophia - Múdra a plne ľudská, rovnocenná a vôbec nie objektArchetypy vývoja loga (muža)
  • Tarzan - Muž s čistou fyzickou silou
  • Byron - Muž akcie alebo romantiky
  • Lloyd George - Muž ako profesor, duchovný, rečník
  • Hermes - Človek ako duchovný sprievodca


Bezpečnostné opatrenie s masovo-civilizačným vplyvom

Anima v mužovi je psychickou aj genetickou pamäťou a identifikáciou všetkých predchádzajúcich ženských existencií ktoré sú zakódované v jeho chromozómoch. Obsahuje v sebe poznanie minulej ženskej histórie terajšieho muža a intuitívne chápanie všetkých ženských kvalít, ktorými je osobnosť od prírody obdarená.

Anima je preto dôležité bezpečnostné opatrenie, ktoré zabraňuje mužovi prehnane sa identifikovať s akýmikoľvek kultúrnymi mužskými charakteristikami, ktoré mu vnucuje jeho terajšie prostredie a vzdelanie.

Anima má nielen osobný ale i masovo-civilizačný vplyv, zjemňuje silne agresívne tendencie a slúži i ako most v komunikácii so ženami v rámci rodinných vzťahov, ako i v komunikácii prostredníctvom umenia a verbalizácie. Nie protiklady, ale splývajúce tendencie mužskosť a ženskosť.

Kňažka, matka, mladá čarodejnica, manželka a múdra starena – tieto všeobecné typy sú archetypmi jednoducho preto, že ide o „základné prvky“ predstavujúce, symbolicky, rôzne typy takzvaných ženských kvalít. Majú ich, samozrejme, i ženy. Ženám však nie je potrebné pripomínať ich ženskosť, ale opäť, aby sa nadmerne neidentifikovali so svojím terajším pohlavím, existuje niečo, čo Jung nazýval „Animus“, alebo skrytý muž v žene. Tento tak isto reprezentuje mužské životy, ktoré predkovia prežili – mladík, kňaz, agresívny „muž z džungle“ a múdry starec. Toto sú typy, ktoré všeobecne a symbolicky predstavujú minulé mužské životy v rodine, žité terajšími ženami. Prostredníctvom Animy a Anima sú terajšie osobnosti schopné čerpať z vedomosti, intuitívneho poznania a pozadia svojich minulých existencií ako opačné pohlavie.

Pri niektorých príležitostiach môže, napríklad, žena stratiť pôdu po nohami a príliš zdôrazňovať svoje ženské vlastnosti. V takomto prípade jej príde Animus, alebo jej vnútorný muž, na pomoc a prinesie jej snové zážitky a záplavu vedomostí, ktorých výsledkom budú kompenzujúce reakcie mužského typu. To isté platí pre muža, keď sa z akéhokoľvek dôvodu príliš identifikuje s vlastnosťami, o ktorých verí, že ide o mužské vlastnosti. Anima, alebo jeho vnútorná žena, ho prinúti ku kompenzačným krokom a podnieti v ňom nárast intuitívnych schopností vnášajúc tvorivý prvok ako protiváhu jeho agresivity.

Výsledok týchto operácií je v ideálnom prípade rovnováha na individuálnej i skupinovej báze, kedy sa agresivita vždy využívala tvorivým spôsobom.

Animus a Anima sú vysoko psychicky nabité, majú realitu v rámci psychiky, sú aj s vnútorným Ja pevne zakotvené v geneticky zakódovaných údajoch – ide o genetickú pamäť minulých psychických udalostí – premiestnené do genetickej pamäti samotných buniek, z ktorých sa skladá naše telo. Terajšie charakteristiky však obvykle zatienia tie minulé. Sú dominantné, tie druhé charakteristiky sú však latentné a prítomné, zabudované do vzorca. Fyzický vzorec terajšieho tela je teda genetickou pamäťou minulých fyzických foriem vášho Ja a ich silných i slabých stránok.


Tieňové vrstvy našej bytosti

V našom tele existujú momentálne neviditeľné vrstvy, najvrchnejšia vrstva, ktorú vidíme, predstavuje, pochopiteľne, našu terajšiu fyzickú formu. V tejto sú však zapletené neviditeľné vrstvy, „tieňové“, latentné vrstvy, ktoré predstavujú predchádzajúce fyzické obrazy, ktoré kedy osobnosti patrili. Sú udržiavané, takpovediac, v stave vyčkávania. Sú elektromagneticky spojené s atomárnou štruktúrou terajšieho tela. Javia sa ako nezaostrené, nesústredené. Sú však súčasťou psychického dedičstva. Anima a animus sú úzko spojené s týmito vnútornými obrazmi tiel.

Anima predstavuje potrebnú pôvodnú „orientáciu do vnútra“, hlbokomyseľné, starostlivé, intuitívne, dovnútra obracajúce vlastnosti, vnútorné zameranie, z ktorého pochádza všetka kreativita. Slovo „pasívny“ len slabo vystihuje vlastnosti Animy, pretože naznačuje nedostatočný pohyb, čo nie je ani zďaleka tak. Je pravdou, že Anima necháva na seba pôsobiť, jej motívom je však túžba a nutnosť naladiť sa na iné, nesmierne mocné sily. Túžba sa aktívne zapojiť, je preto v Anime rovnako silná ako protikladná túžba odpočívať.

Charakteristické vlastnosti Anima (Animusu) predstavujú zas agresívny výboj, ktorý vracia osobnosť von do fyzickej aktivity triumfálne držiac výsledky kreativity, ktorú zabezpečili vlastnosti animy.


Ukončenie separácie a vynorenie pravej identity

Celé naše Ja je zjavne súhrnom týchto vlastností a ešte viac. Po poslednej inkarnácii fyzický, sexuálny typ tvorivosti jednoducho už viac nie je potrebný. Inými slovami, nepotrebujete sa fyzicky reprodukovať. Povedané čo najjednoduchšie, vaše celé Ja obsahuje mužské i ženské vlastnosti konečne zladené dohromady a zmiešané takým spôsobom, že sa môže vynoriť vaša pravá identita, čo nie je možné, keď jedna skupina vlastnosti sa musí zdôrazňovať nad druhou skupinou, ako tomu musí byť počas vašej terajšej fyzickej existencie.

Realita Animy a Anima je omnoho hlbšia, než Jung predpokladal. Symbolicky povedané, títo dvaja spolu predstavujú naše celé Ja s jeho rôznymi schopnosťami, túžbami a charakteristickými vlastnosťami. Spolu fungujú ako zabudovaný nevedomý stabilizačný faktor činný na pozadí našej civilizácie nielen individuálne ale i kultúrne. Nie je možné pochopiť osobnosť, ako ju poznáte, bez toho, aby ste vzali do úvahy pravý význam Animy a Anima.

Všeobecne povedané, vzorec znovuzrodenia (reinkarnácie) je otvorený v tom zmysle, že v rámci neho existuje priestor pre rôznorodosť. Každé celé Ja má svoje vlastné individuálne vlastnosti. Môže žiť svoje životy tak, aby vyhovovali jeho povahe.Prirodzené napätie medzi pohlaviami nad fyzickými príčinami

Medzi pohlaviami teda existuje prirodzené napätie, ktoré je založené na omnoho hlbších príčinách, než sú fyzické príčiny. Toto napätie je výsledkom povahy nášho vedomia, ktoré vzniká z Animy, ale v pokračovaní svojej existencie závisí na „agresivite“ Anima. Do určitej miery vysvetľujú fascináciu, ktoré pociťujú pohlavia voči sebe navzájom, ako výsledok vnútornej vedomosti o našom celom Ja, ktoré sa svojím úsilím skombinovať a naplniť zdanlivo protichodné tendencie, ktoré sú jeho súčasťou, snaží o dosiahnutie pravej identity.

Na konci reinkarnačného cyklu je vaše celé Ja omnoho vyvinutejšie, než bolo predtým. Uvedomilo sa a zažilo samo seba v dimenzii reality, ktorá mu bola predtým neznáma, a tým, že tak urobilo, rozšírilo, samozrejme, svoje bytie.


Nejde teda o rozdelenie vášho celého Ja na dve polovice a potom jednoducho navrátenie sa k sebe.       


Zdroj: Jane Roberts Sethová kniha - Povaha osobnej reality


Súvisiace produkty

TIP

NOVÉ

Povaha osobnej reality

Povaha osobnej reality

22,00 €

NOVINKA – pokračovanie vypredaného bestselleru Seth hovorí je tu!PopisTáto kniha je považovaná za Sethovo „najväčšie“ dielo a je jednoznačne najlepším manuálom, aký kedy bol napísaný, o umení vedome vytvárať vlastnú realitu. Seth vysvetľuje, ako myšlienky, emócie a presvedčenia poskytujú jednotlivcom nástroje, ako skutočne prevziať zodpovednosť nielen za svoju myseľ, ale aj za svoj život.SethSeth, ktorý sám o sebe hovorí ako o multidimenzionálnej osobnosti, s nadhľadom chápe naše útrapy, je plný súcitu, má zmysel pre humor. Seth, počas prenosu textu vtelený do Jane, si  rád popíjal pivo, fajčil a spomínal na časy, kedy si aj on mohol užívať telesné slasti na zemi. Seth nemoralizuje, neprikazuje a nezakazuje. Sám tvrdí, že v mnohých svojich fyzických inkarnáciách bol okrem iného prostitútka, chudobná mnohodetná matka, ľahtikársky pápež, vrah aj obeť.  Kniha "Seth Speaks" spustila v USA v sedemdesiatych rokoch hnutie New Age. Seth je v jednej línii s knihami Rozhovory s duchmi, Rozhovory s Bohom. Podobný mediátor kvalitného duchovného materiálu je dnes pre našu generáciu Eckhart Tolle.O autorkeJane Roberts sa narodila v roku 1929 a vyrástla v Saratoga Springs, N.Y., kde navštevovala Skidmore College. Okrem písania poézie, poviedok, detskej literatúry, románov a metafyzických diel jej obrovsky populárna literatúra faktu zahŕňa tituly: Seth hovorí, Sethov materiál, Povaha osobnej reality, Povaha psychiky, Dobrodružstvá vo vedomí a mnohé ďalšie. Jane Roberts zomrela v roku 1984. Jej manžel, Robert Butts, je umelec a žije v Elmire, N.Y.Citáty z knihy„Predstavte si váš každodenný život ako stále sa meniaci trojrozmerný obraz, v ktorom Vy ste nielen maliarom čo ho kreslí, ale zároveň aj súčasťou obrazu.“"Vykonalo sa len zopár štúdií, ktoré by zistili, prečo je šťastný človek šťastný, ale práve jeho odpovede by boli veľmi relevantné.""Vaši lekári sú tiež obeťami vlastného systému viery. Neustále sa obklopujú negatívnymi predstavami. Ak je choroba považovaná za útočníka, potom sa jednotlivec zdá byť bezmocný. Pacient je niekedy nútený obetovať jeden orgán za druhým pre svoje a lekárove presvedčenie.“"K prirodzenému uzdraveniu pomocou zvuku môže dôjsť aj vtedy, keď robíte tak jednoduchú vec, ako je počúvanie dažďa. Nepotrebujete drogy, hypnózu, ani meditáciu. Potrebujete iba dovoliť a usmerniť slobodu vašej vedomej mysle. Keď ju necháte samu, budú v nej prúdiť myšlienky a obrazy, ktoré poskytnú vlastnú terapiu. “"Nové presvedčenie v súčasnosti, môže spôsobiť zmeny v minulosti,  a to na neuronálnej úrovni. Čas je simultánny. Súčasné presvedčenie môže skutočne zmeniť minulosť. V niektorých prípadoch uzdravenia, napríklad pri spontánnom zmiznutí rakoviny, alebo akéhokoľvek iného ochorenia, dochádza k zmenám, ktoré idú do minulosti a tam ovplyvňujú bunkovú pamäť, genetické kódy alebo neurónové vzorce. “"Ak si chorý, spomeň si, kedy si nebol. Hľadaj vo svojom živote dôkazy svojho zdravia. “"Ste multidimenzionálna osobnosť. Dôverujte zázraku svojho vlastného bytia. Nerobte počas svojho života rozdiely medzi fyzickým a duchovným, pretože duchovno hovorí fyzickým hlasom a telesné telo je výtvorom ducha “„Popieraním svojho tela sa nestanete duchovnejším. Toto je život, ktorý žijete! Dôverujte životu, ktorý cez Vás prúdi. Ak tak urobíte, ostatné reality o sebe dajú vedieť. Doplnia rozmer a hĺbku vašej súčasnej realite.“„Tvoje Ja nie je limitované! Nemá hranice ani oddelenia! Ty si tvorca svojho života! To je konštatácia faktu!“O kniheTechniky rozširovania vedomia a vnímania popisované v sethových knihách sa ľahko čítajú, ale trénovať ich denno-denne je už ťažšie. Ale práve tento tréning nás vedie k osvieteniu. Cvičenia sú prostriedok k úspechu. Tak ako športovec musí denne trénovať svoje svaly aj pohybovú zručnosť, tak aj my musíme denne trénovať naše vedomie. A upratovať v ňom a „prepisovať“ ako ryhy v platni staré, nefunkčné predstavy, zozbierané počas života od iných a odpozorované z aktuálne akceptovaných spoločenských a náboženských noriem správania a zmýšľania, do ktorých sme sa narodili. Ktoré nikto nespochybňuje, akokoľvek iracionálne by aj boli.   Konfliktné názoryČo nás vlastne paralyzuje? Čo nám bráni, aby sme boli vitálni, zdraví, kreatívni, produktívni, veľkorysí, nápomocní, láskaví a vnútorne vyvážení, kedy telo aj duch vibrujú na jednej frekvencií a kedy nám životné situácie a vykonávané aktivity dávajú energiu, na rozdiel od bežnej činnosti, kedy nám ju uberá? Sú to konfliktné názory.  Napríklad o starnutí. Z jednej strany chceme byť večne zdraví a mladí, z druhej strany si myslíme  a „veda to potvrdzuje“ a „oči to vidia“ že proces rozpadu, inak povedané strata vitality, ostrosti zmyslov, intelektuálnej bystrosti a pohyblivosti, spojenej s pribúdaním chorôb idú neúprosne vpred. Ale naše bunky, tvoriace naše orgány, potrebujú jasný povel. Keď sa tešíme, tak sa tešia aj oni. Keď sme v zdanlivo zúfalej situácii, sú aj oni zúfalé. A tým našu zúfalosť ešte znásobujú. Ak hnev, ktorý by mal ísť von, v sebe potláčame, tak si táto energia nájde cestu. Buď sa táto energia obráti proti nám vo forme auto-imúnnych, alebo iných chorôb, alebo explodujú v násilí voči iným, či už blízkym alebo vzdialeným, naším alebo cudzím.Ľahko sa hovoria „osvietené duchovné reči“ ľuďom, ktorý sa stiahli z reálneho života. Ale byť osvietený v reálnom každodennom živote, kde sa na vás zo všetkých strán valia negatívne informácie a problémy, a kde sa chronicky šíri strach, je ťažšie. Až vtedy sa ukáže sila odolávania, sila vzdoru a sila uchovania si čistoty svojho vedomia, zmýšľania, reagovania. Ak si myslíš že si osvietený, tak choď bývať dva mesiace k svojim rodičom.Kniha ktorú držíte v ruke, je tým najlepším návodom, ako si upratať svoje zmýšľanie, svoje vedomie, svoje ego. Ako pracovať s emóciami a predstavami.  Ako si, aj v zdanlivo šialenom svete, uchovať svoj svet. Ako sa nedať zasiahnúť nekončiacim zastrašovaním a katastrofickými scenármi, valiacimi sa na vás zo všetkých strán.Každá apokalypsa raz skočila a niekto ju aj prežil. Prežili ju práve tí, ktorí ju chceli prežiť! Ktorí si nepripúšťali žeby to nedali. Ktorí mali v sebe, čo sa po nemecky volá „Zuversicht“. V preklade niečo ako pozitívne očakávanie budúcnosti. A ktorí nemali strach, ani len zo smrti. Ak nemáme strach zo smrti, tak nami nikto nemôže manipulovať. Ak smrť nebudeme považovať za definitívny koniec, ale za zmenu energie z jednej v druhú, tak pred ňou nemusíme mať strach. Keď príde čas a my to chceme, tak jednoducho zmeníme náš fokus. Z telesno-duchovného na čisto duchovný.Podľa Setha je zmyslom nášho bytia práve rast ducha v spojení s telom. Cez vášne, slasť, bolesť aj utrpenie. Častokrát, sa až zažívaním celej škály pocitov rodí hĺbka v nás.Seth sa pýta: „Odkiaľ viete, že to, čo sa vám prihodilo je negatívne alebo pozitívne? Z vášho aktuálneho bodu pohľadu to neviete posúdiť. Negatívna udalosť vás môže uchrániť pred ešte negatívnejšou a môže vás priviesť k niečomu pre vás pozitívnemu. Naopak vysnívaná výhra v lotérii vás naopak môže priviesť k úplnej katastrofe.“Táto kniha vychádza iba v tlačenej forme. V prípade výpadkov elektriky, internetu, alebo dokonca zrútenia hospodárskych a spoločenských systémov, si ju môžete užívať slobodne kedykoľvek a kdekoľvek. Aj pri sviečke. Možno prispeje k vzniku nového, lepšieho svetového poriadku. Poriadku radosti, rastu, porozumenia, osvietenstva  a ozajstnej, zvnútra a z vyspelých vyrovnaných ľudí vychádzajúcej lásky.

Kúpiť

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency